Verbum Nobile

 

Historię narodów spisali kronikarze.

Narody wspominają ich z szacunkiem.

Każda rodzina ma swoją historię, choć nie każda swoich kronikarzy.

Wyrywki z historii rodu Nałęczów

Stanisław Gorski Wyrywki z historii rodu Nałęczów

Opublikowano w "Verbum Nobile" nr 1/1992

herb NałęczWśród licznych rodów szlacheckich pieczętujących się słynnymi herbami, ród Nałęczów jest jednym z najstarszych.

Jan Długosz w dziele "Znaki, czyli herby Króla i Królestwa Polskiego" opisując 71 najstarszych herbów polskich mówi: "Nałęcz - Ród wywodzący się z plemienia polskiego o czym świadczy też sama nazwa Nałęcz, oznacza po polsku zawój, znamię owo bowiem - wydaje się - utworzone zostało na wzór zawoju".

 

Według tradycji, opisanej przez Kaspra Niesieckiego w Herbarzu (t. III, s. 201): "Mieczysław z monarchów polskich pierwszy chrześcijanin, chcąc żeby i poddani tegoż Boga, którego i on za Pana czcił, jednych postrachem drugich dobroczynnością do wiary i uznania tegoż Boga nęcił, jakoż gdy Gniewomir książę na Człopi (dziś na południe od Piły) przez chrzest święty odrodził się niebu, Mieczysław tym ucieszony chrzestną chustkę z głowy zdjąwszy na herb mu ją nadał."


Rok zatem 966 jest początkiem historycznym pojawienia się Nałęczów, których przeszłości należałoby szukać w legendarnych czasach Popielidów. Zdzisław A. Rajewski w rozprawie "Biskupin, gród prasłowiański" pisze: "(...) w początkach wieku VII powstaje na półwyspie duża osada, a obok niej niewielki gród obronny. Trwa to aż do wieku XI włącznie. Ślady tej osady zachowały się w postaci czarnej warstwy kulturowej, zawierające paleniska z kamieni i dużo przedmiotów z metalu, rogu, kości, gliny oraz ułamków naczyń i kości zwierzęcych. Z budowli drewnianych zostały nikłe resztki. Jest to gród i podgrodzie Polan, pochodzące z okresu ustroju grodowego - z okresu już wczesnodziejowego. Dużo przemawia za tym, że gród ten wzniósł rod Nałęczów, do którego te ziemie ongiś należały".
Badania te, odkrytego w tym wieku osiedla z VII w. wyjaśniają w pewnej mierze znajdujące się w herbarzach hasła Nałęcz, Pomłość, Jezioro. W Europie Zachodniej herby pojawiają się na przełomie XI i XII wieku głównie jako znaki odróżniające rycerzy na polu bitwy. W Polsce, gdy zaczęły powstawać rody rody rycerskie celem wspólnej obrony i wzajemnej pomocy, zaczęto przyjmować znaki rodowe to jest herby, dla odróżnienia poszczególnych rodów. Początkowo pierwsze znaki godła o prymitywnym  przeważnie rysunku, znajdowały się na tarczach rycerzy, na hełmie zaś nad tarczą umieszczano tak zwany klejnot, którym pieczętowały się rodziny. W Polsce było inaczej niż na zachodzie Europy, u nas wspólny herb posiadała nie jedna rodzina, a cały ród. W związku z tym cała polska szlachta XII-XV wieku posługiwała się około 150 herbami (Długosz opisuje jedynie 71) gdy szlachta zachodniej Europy kilkoma tysiącami.


Współklejnotników, albo tak zwanych stryjców herbowych obowiązywała więź i solidarność rodowa. Sędziwój z Ostroroga herbu Nałęcz, wojewoda poznański czynił wszystko, aby uwolnić z niewoli brandenburskiej Jana z Czarnkowa h. Nałęcz chociaż rodziny te oddzieliły się już w XIII wieku.


Powinność rycerska była głównym celem ówczesnej szlachty, a więc i Nałęczów. Wśród wielu rycerskich czynów wymienić należy bitwę pod Płowcami w dniu 27 września 1331 r., w której to Wincenty z Szamotuł herbu Nałęcz wojewoda poznański, wraz ze swymi współklejnotnikami uderzywszy na Krzyżaków dokonał wśród nich strasznego spustoszenia przyczynając się do świetnego zwycięstwa Władysława Łokietka, zmazując tym swe dawne winy.
W wiekopomnej zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem w dniu 15 lipca 1410 r. Nałęczowie wystawili dwie chorągwie: 28. chorągiew pod wodzą Sędziwoja Nałęcza z Ostroroga i 41. chorągiew Dobrogosta Nałęcza z Szamotuł. W potrzebie grunwaldzkiej uczestniczyło 51 chorągwi, w tym 25 ziemskich i wojewódzkich i 26 rodowych.
Dalsze wieki wypełnione są również wieloma słynnymi postaciami z rodu Nałęczów. W czasie krótkotrwałych pokoi, jak cały niemal stan szlachecki również i ród Nałęczów zajmował się uprawą roli.


Wacław Potocki w swoim wierszowanym herbarzu pisze:

"Z ziemienów się żołnierze rodzą, wojna stanie
Z żołnierzów zaś do roli wracają ziemianie"

Osiadłszy na roli Nałęczowie działali aktywnie w sejmikach ziemskich i sejmach walnych. W pamiętnym Sejmie Czteroletnim piętnastu posłów jest herbu Nałęcz, a marszałkiem, pod którego laską uchwalono 3 maja 1791 r. Konstytucję jest Stanisław Nałęcz-Małachowski. Król Stanisław August powtarzał słowa przysięgi położywszy rękę na Ewangelii trzymanej przez senatora biskupa smoleńskiego Tymoteusza Nałęcz-Gorzeńskiego, późniejszego arcybiskup gnieźnieńskiego. Był to pierwszy w dziejach akt, w którym stan panujący w narodzie, nie zmuszony siłą wyrzekł się dobrowolnie swych przywilejów.
Wielu Nałęczów piastowało godności biskupów, a arcybiskupami gnieźnieńskimi byli: XIII.(1220-1232) - abp. Wincenty Nałęcz z Czarnkowa, XXIV.(1394-1401) - abp. Dobrogost Nałęcz-Nowodworski, XLVIII.(1615-1624) - abp. Wawrzyniec Nałęcz-Gembicki, LXIX.(1807-1818) abp. Ignacy II Nałęcz-Raczyński, LXX.(1821-1825) abp. Tymoteusz Nałęcz-Gorzeński.


We wszystkich powstaniach narodowych Nałęczowie brali czynny udział oddając często życie za najświętszą sprawę. W wojnie z bolszewikami w 1920 r. wielu Nałęczów ze swe bohaterskie czyny zostało odznaczonych orderem Virtuti Militari, podobnie jak w czasie II wojny światowej. Nasi odwieczni wrogowie po zajęciu kraju w okrutny sposób obeszli się z uwięzionymi i internowanymi naszymi rodakami. Podobnie jak i inni czołowi luminarze kultury polskiej tak i Nałęczowie zostali osadzani w obozach koncentracyjnych Dachau, Mauthausen-Gusen, Auschwitz i tam w większości zamordowani.


Groby Katynia i innych niezidentyfikowanych mogił na Wschodzie kryjące prochy tysięcy polskich oficerów i ziemian, wśród których wielu herbu Nałęcz, nie mają jeszcze pełnego opracowania. Szereg miast w Polsce posiada w swym herbie Nałęcz, jak np. Czarnków nad Notecią, Nałęczów, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostroróg, Pniewy, czy Szubin.
Sędziwy hrabia Nałęcz-Raczyński, były ambasador RP w Londynie i długoletni Prezydent RP na uchodźstwie, właściciel Rogalina, który 19 grudnia 1991 r. ukończył sto lat swego tak owocnego życia jest jednym z wielu godnych przedstawicieli rodu Nałęczów.


Dziś wielką spuściznę rodu Nałęczów podjął niestrudzony pisarz rodowy Nałęczów, pan Wacław Nałęcz-Idzikowski, który w archiwach swych zgromadził dane o około 500 rodzinach herbu Nałęcz, aby wskrzesić solidarność rodową i upamiętnić czasy wielkich przodków. Dzisiaj hasło rodu Nałęczów to:

Wspólny cel
Współdziałanie
Wzajemna pomoc
 
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com